สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560”
  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560” ได้จากข้อมูลด้านใน
  (18 ม.ค. 2560 14:34 น. ผู้ชม : 166)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560"
  ด้วยไตรภาคีอันประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ได้จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยปี 2560 และบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 16:00 น. ผู้ชม : 207)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "การทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของทีมงานบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์"
  ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดโครงการสัมมนาหลักสูตร "การทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของทีมงานบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์" เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้พัฒนาตน พัฒนางาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ส่งกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 14:48 น. ผู้ชม : 163)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2559 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 จำนวน 492 คน
  (10 พ.ย. 2559 16:23 น. ผู้ชม : 305)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สส.ชสอ. เพื่อทราบ
  สมาชิกสหกรณ์ฯที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ยกเลิกการหักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และให้สหกรณ์ฯชำระเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวแทนสมาชิกฯโดยการนำเงินค่าสงเคราะห์ดังกล่าวนั้นเพิ่มไปในหนี้สามัญของสมาชิกฯแทน ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯจะต้องกรอกแบบฟอร์มบันทึกพร้อมทั้งต้องให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกคนของสมาชิกฯยินยอมและลงลายชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยสมาชิกฯจะต้องนำเอกสารฉบับนี้มาส่ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่านั้น
  (10 พ.ย. 2559 12:02 น. ผู้ชม : 236)


เว็บบอร์ด

เงินปันผล (โดย 018261) (ตอบ : 4)
ตรวจสอบใบเสร็จย้อนหลัง (โดย 021088) (ตอบ : 2)
ต้องไว้อาลัยให้กรรมการชุดนี้ที่บริหารได้แย่มาก (โดย 016750) (ตอบ : 9)
อยากทราบว่าถ้ากู้เท่าเดิม ต้องเพ่ิมหุ้นเป็นร้อยละ 20 หรือเปล่าคะ (โดย 021591) (ตอบ : 1)
ข่าวประชาสีมพันธ์ดูจะไม่ทันสมัย (โดย 015490) (ตอบ : 0)
ปันผล คิด 4.75 % ยอดไหนครับ (โดย 020143) (ตอบ : 3)
ปันผลหุ้นปี 2559 น้อยเกินไปหรือเปล่า กรรมการและผู้จัดการควรพิจารณาตนเองด้วยครับ (โดย 014724) (ตอบ : 12)
ทำไมต้องลบใบเสร็จ (โดย 011484) (ตอบ : 5)
อ-11375 คือค่าอะไร (โดย 021760) (ตอบ : 1)
เรื่องโอนเงินสหกรณ์เข้ากรุงไทย (โดย พ00410) (ตอบ : 1)