สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11”
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11” จำนวน 14 งานวิชาชีพ สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครตามความต้องการของสมาชิกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกฯเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพต่อไป (กรอกใบสมัครพร้อมแนบเงินลงทะเบียนท่านละ 100 บาท พร้อมใบสมัคร โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงินลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกฯเข้ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกฯไม่เข้ารับการอบรม สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินลงทะเบียนให้ ซึ่งการจัดอบรมจะจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557)
  (10 เม.ย. 2557 15:45 น. ผู้ชม : 94)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แจ้งสมาชิกฯทราบ ขอให้ชำระเงินประกัน(สินเชื่อ) ประจำปี 2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แจ้งสมาชิกฯทราบ ขอให้ชำระเงินประกัน(สินเชื่อ) ประจำปี 2557 ตามที่สมาชิกฯได้สมัครเอาประกัน(สินเชื่อ) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สัญญาความคุ้มครองของสมาชิกฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 พร้อมกันทุกท่าน ดังนั้น สมาชิกฯจะต้องมาต่อสัญญาประกันชีวิตในปี พ.ศ.2557 - 2558 โดยมาติดต่อชำระเบี้ยประกัน ตามวงเงินประกันสินเชื่อของแต่ละท่าน ได้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 แต่หากสมาชิกฯท่านใดที่ไม่มาติดต่อชำระเบี้ยประกัน ทางสหกรณ์ฯจะเพิ่มหนี้เงินกู้ในปีที่ครบสัญญาของประกัน เพื่อชำระเบี้ยประกันต่อไป
  (26 มี.ค. 2557 11:01 น. ผู้ชม : 87)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2557 พิจารณาเห็นควรให้ลดอัตราการฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 1,000,000 บาทขึ้นไป ฝากครบ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน มาเป็นฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 100,000 บาทขึ้นไป ฝากครบ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเปิดรับฝากเงินประเภท ออมทรัพย์พิเศษ 84 พรรษา โดยมีระยะเวลารับฝากถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ในอัตราดอกเบี้ยคงเดิม คือ ร้อยละ 3.75 บาท/ปี เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะตลาดการเงินในปัจจุบัน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
  (24 มี.ค. 2557 16:38 น. ผู้ชม : 63)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นชุดเอกสารเงินกู้สามัญในช่วงตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม - 20 มีนาคม พ.ศ.2557 (สิ้นสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 เท่านั้น) สามารถติดต่อรับเงินกู้ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
  (24 มี.ค. 2557 08:52 น. ผู้ชม : 80)

 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ รุ่นที่ 1"
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ รุ่นที่ 1" โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือร่วมเข้ารับการสัมมนาเป็นจำนวนมาก มีเนื่้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 7 ท่าน ร่วมให้ความรู้ และตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของสหกรณ์ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนา จัดขึ้น ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ.2557
  (18 มี.ค. 2557 14:31 น. ผู้ชม : 79)


เว็บบอร์ด

ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 8)
จะกู้หุ้นทำไงบ้าง (โดย 017326) (ตอบ : 1)
สอบถาม กู้ ฉฉ (โดย 014678) (ตอบ : 0)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอชี้แจงข่าวลืออันเป็นเท็จ (โดย ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด) (ตอบ : 2)
การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน (โดย 013442) (ตอบ : 1)
การพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉิน (โดย 018317) (ตอบ : 0)
print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 8)
กู้ฉุกเฉิน (โดย 017270) (ตอบ : 2)
เบี้ยที่จ่ายประกันชีวิต ที่ทำประกันไว้กับสหกรณ์เอาไปลดภาษีได้ไหมครับ (โดย 020010) (ตอบ : 2)
ส่งข่าวสารทางอีเมล์ (โดย 013255) (ตอบ : 0)