สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560"
  ด้วยไตรภาคีอันประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ได้จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยปี 2560 และบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 16:00 น. ผู้ชม : 78)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "การทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของทีมงานบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์"
  ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดโครงการสัมมนาหลักสูตร "การทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของทีมงานบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์" เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้พัฒนาตน พัฒนางาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ส่งกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 14:48 น. ผู้ชม : 62)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2559 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 จำนวน 492 คน
  (10 พ.ย. 2559 16:23 น. ผู้ชม : 158)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สส.ชสอ. เพื่อทราบ
  สมาชิกสหกรณ์ฯที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ยกเลิกการหักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และให้สหกรณ์ฯชำระเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวแทนสมาชิกฯโดยการนำเงินค่าสงเคราะห์ดังกล่าวนั้นเพิ่มไปในหนี้สามัญของสมาชิกฯแทน ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯจะต้องกรอกแบบฟอร์มบันทึกพร้อมทั้งต้องให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกคนของสมาชิกฯยินยอมและลงลายชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยสมาชิกฯจะต้องนำเอกสารฉบับนี้มาส่ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่านั้น
  (10 พ.ย. 2559 12:02 น. ผู้ชม : 113)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียน ปี 2559 ให้กับหน่วยอำเภอพรหมพิราม
  ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วยนายอนุศิษฐ์ ไกรแสง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56 หน่วยอำเภอพรหมพิราม เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2559 ให้กับหน่วยอำเภอพรหมพิราม เป็นจำนวน 100,000 บาท เมือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  (01 พ.ย. 2559 15:12 น. ผู้ชม : 97)


เว็บบอร์ด

สอบถามเรื่องกู้สามัญค่ะ (โดย 022741) (ตอบ : 1)
กู้เพื่อการศึกษาบุตร (โดย 011170) (ตอบ : 0)
ขาดส่ง กย 51.53 บาท (โดย 009599) (ตอบ : 3)
สอบถามเรื่องกู้สามัญค่ะ (โดย 022705) (ตอบ : 0)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 20)
อ_11527 คือหักค่าอะไรคะ...เจ้าหน้าที่เคยแจ้งค่ะแต่ลืมค่ะ (โดย 022513) (ตอบ : 1)
ขาดคนค้ำประกัน (โดย 015088) (ตอบ : 4)
อยากทราบเรื่องกู้สามัญ (โดย 020464) (ตอบ : 0)
สอบถามครับ (โดย 023198) (ตอบ : 0)
ทำไม ต้องเปลี่ยนเปอร์เซนต์ค่าหุ้นของวงเงินกู้เป็น 20 เปอร์เซนต์ (โดย 007923) (ตอบ : 6)