สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  เนื่องจากสหกรณ์ได้กำหนดจัดโครงการเกษียณอายุราชการในวันที่ 8 -9 กันยายน 2559 นี้ และได้ส่งแบบสอบถามพร้อมกำหนดการเดินทางให้สมาชิกเพื่อตอบรับการร่วมงานครั้งนี้ โดยให้สมาชิกส่งกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ด้วยตนเองหรือทางโทรสาร (FAX) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และกำหนดจัดงานรับน้องข้าราชการบำนาญใหม่ในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (30 มิ.ย. 2559 17:11 น. ผู้ชม : 19)

 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  แจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาชิกสามารถศึกษาระเบียบได้จากด้านใน
  (27 มิ.ย. 2559 12:36 น. ผู้ชม : 158)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559
  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2559 ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 มีมติให้จัดการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559 ขึ้นในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 6 - 7 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ส่งใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  (23 มิ.ย. 2559 13:47 น. ผู้ชม : 117)

 • ผู้แทนหน่วยข้าราชการบำนาญอำเภอเมือง เดินทางศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในส่วนผู้แทนหน่วยข้าราชการบำนาญอำเภอเมือง เดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการพบปะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดอื่นๆ ศึกษาวิธีการดำเนินกิจการของสหกรณ์อื่นๆ เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้อย่างเหมาะสม
  (23 มิ.ย. 2559 10:59 น. ผู้ชม : 33)

 • ขอแจ้งแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ทุกท่านเพื่อทราบ
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ทำการกู้หุ้นสะสมของตนเอง หรือ การกู้เงินฝากของตนเองแล้วนำเล่มเงินฝากมาค้ำประกันไว้นั้น หลังจากทำการกู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสมทบจะต้องดำเนินการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้คืนเป็นรายงวดตามสัญญากู้ในทุกๆเดือนด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด หากมิได้ทำการส่งคืนค่างวดรายเดือนดังกล่าวให้ทันในแต่ละเดือนแล้วนั้น สมาชิกสมทบจะไม่สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  (13 มิ.ย. 2559 13:02 น. ผู้ชม : 52)


เว็บบอร์ด

เงินฌาปนกิจสหกรณ์ครู (โดย 004936) (ตอบ : 4)
ใบเสร็จย้อนหลัง (โดย 022140) (ตอบ : 1)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 15)
การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ย (โดย 022004) (ตอบ : 3)
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (โดย 020567) (ตอบ : 1)
ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ขยายงวดเงินกู้สามัญเป็น300งวดครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก (โดย 011673) (ตอบ : 10)
ต้องการคนค้ำกู้สามัญ (โดย 017929) (ตอบ : 1)
กู้สามัญ (โดย 020318) (ตอบ : 9)
น่าจะทำโปรแกรมคำนวณเงินกู้อัติโนมัติให้สมาชิกหน้าเว็บไซต์ (โดย 019973) (ตอบ : 2)
ทำไม ต้องเปลี่ยนเปอร์เซนต์ค่าหุ้นของวงเงินกู้เป็น 20 เปอร์เซนต์ (โดย 007923) (ตอบ : 3)