สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มาดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561
    ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 จำนวน 497 คน ดังรายละเอียดด้านใน
    (06 ต.ค. 2560 13:33 น. ผู้ชม : 126)

  • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
    ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 256 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กำหนดให้สถานสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 นั้น บัดนี้สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,855 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 543 คน ดังรายละเอียดด้านใน
    (05 ต.ค. 2560 11:41 น. ผู้ชม : 153)

  • คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประชุมประจำเดือนสัญจร ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำเดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในเดือนกันยายน 2560 โดยเป็นการประชุมประจำเดือนสัญจร ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
    (29 ก.ย. 2560 11:45 น. ผู้ชม : 88)

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณูโลก จำกัด ได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล)
    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล) โดยมีคณะทำงานดำเนินการตรวจประเมินธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ มาทำหน้าที่ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานผลการตรวจประเมินในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมีวัตุถประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และมีการดำเนินงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง
    (29 ก.ย. 2560 09:50 น. ผู้ชม : 66)

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2560
    เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2560 โดยนำคณะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อลงเรือสำราญล่องชมความงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จัดให้ และในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 ก่อนการเดินทางกลับ สมาชิกฯได้แวะเที่ยวชมความงามและสักการะวัดต่างๆตลอดการเดินทาง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 370 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
    (25 ก.ย. 2560 16:49 น. ผู้ชม : 106)


เว็บบอร์ด

ขอทราบข้อมูลนี้ได้จากไหนคะ ว่าปี 2559,2560 ได้มีการปันผลมูลค่าหุ้นสะสม อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะ และดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยคืนกี่เปอร์เซ็นต์ (โดย 022087) (ตอบ : 1)
ชำระเงินกู้ (โดย 022475) (ตอบ : 1)
เงินฝากเล่มสีเทา (โดย 022048) (ตอบ : 1)
สอบถามเงินฝาก (โดย 022048) (ตอบ : 1)
ค่าหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอัตราใหม่ใช่มั้ยครับ (โดย 022048) (ตอบ : 1)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 21)
การลาออกจากสมาชิกต้องทำอย่างไรบ้างครับ (โดย 017266) (ตอบ : 1)
ข่าวนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (โดย 020896) (ตอบ : 0)
โอนเงินหนี้สหกรณ์ตามกำหนด ส่งหลักฐานการโอนทางFax แต่มีข้อความค้างชำระทางตรวจสอบใบเสร็จ (โดย 019381) (ตอบ : 2)
ผู้แทนสมาชิกเป็นติดต่อกันได้กี่สมัยครับ เข้าไปโหลดระเบียบ ฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก ไม่สามารถเข้าได้ (โดย 018489) (ตอบ : 3)