สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2557
  เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ.2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 323 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (29 ก.ย. 2557 14:57 น. ผู้ชม : 245)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง กำหนดสถานที่ดำเนินการการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558
  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 50 , 51 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ให้กำหนดหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จึงกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2558 ดังนี้ จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,538 คน มีจำนวนผู้แทนสมาชิก 527 คนโดยใช้ยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
  (25 ก.ย. 2557 14:59 น. ผู้ชม : 89)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง กำหนดสถานที่ดำเนินการการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558
  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 41 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 ให้กำหนดหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จึงกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2558 ดังนี้ จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 9,799 คน มีจำนวนผู้แทนสมาชิก 490 คน โดยใช้จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
  (25 ก.ย. 2557 14:53 น. ผู้ชม : 35)

 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" ประจำปี 2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2557 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557
  (15 ก.ย. 2557 15:24 น. ผู้ชม : 118)

 • แจ้งสถานที่จัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11"
  ในการจัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" มีวิชางานที่จัดอบรมทั้งหมด 13 งาน สหกรณ์ฯขอแจ้งสถานที่ในการอบรมแก่สมาชิกฯ คือจะมีเพียงงานคอมพิวเตอร์ Photoshop สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมและผู้เคยอบรมแล้ว ที่จะจัดทำการอบรมให้แก่สมาชิกฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นอกจากนั้นงานที่เหลือทั้งหมดได้จัดการอบรมวิชาชีพ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งให้แก่สมาชิกฯทุกท่านให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (13 ก.ย. 2557 09:53 น. ผู้ชม : 143)


เว็บบอร์ด

ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 65)
สมาชิกสมทบตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558ได้มั้ยครับ (โดย ส00053) (ตอบ : 1)
การหักหุ้นสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 9)
print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 23)
สอบถามเกี่ยวกับการกู้ฉุกเฉินค่ะ (โดย 021510) (ตอบ : 1)
การเก็บเงินสงเคราะห์ศพ (โดย 015706) (ตอบ : 3)
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมอาชีพอีกครั้ง (โดย 016384) (ตอบ : 1)
เสนอให้ควรมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3.50 ต่อปี เพราะไม่ต้องเสียภาษี 15% และเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่ต้องการออม (โดย 021607) (ตอบ : 1)
ระเบียบสหกรณ์การหักหุ้น ปี2556 เป็นการหักหุ้นสหกรณ์เกือบสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 7)
ประชุมใหญ่สามัญ (โดย 015706) (ตอบ : 4)