ข่าวประชาสัมพันธ์


 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียน ปี 2560 ให้กับหน่วยอำเภอบางกระทุ่ม
  ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วย ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และนายมณี พันธ์ุเหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 57 หน่วยอำเภอเนินมะปราง และนายวันชัย พินิจ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 57 หน่วยอำเภอบางกระทุ่ม เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2560 เมือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  (11 ส.ค. 2560 10:26 น. ผู้ชม : 28)

 • ประชุมครึ่งปี ชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุมครึ่งปีชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ที่ล่วงลับไปแล้ว มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม ร่วมร้องเพลง บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (31 ก.ค. 2560 14:59 น. ผู้ชม : 81)

 • ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 14" ประจำปี 2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 14" โดยจะมีการจัดอบรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับคัดเลือกอบรมงานวิชาชีพตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ตามสาขางานที่ท่านได้เลือกระบุส่งสหกรณ์ฯไว้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าอบรมได้ตามเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (กรุณาตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล , สังกัดโรงเรียน เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเกียรติบัตร)
  (27 ก.ค. 2560 17:39 น. ผู้ชม : 666)

 • ประชุมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมชี้แจงร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ในการประเมินระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นสามารถเกิดประโยชน์สูงสุด
  (17 ก.ค. 2560 15:30 น. ผู้ชม : 75)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอขยายเวลารับซองสอบราคาของครุภัณฑ์
  เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ประกาศเปิดสอบราคาครุภัณฑ์สหกรณ์ฯ ในวัน เวลาราชการ ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2560 ดังกล่าวแล้วนั้น แต่เนื่องมาจากยังไม่มีผู้ขายมายื่นซองสอบราคา ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอขยายวัน เวลาดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 11 - 31 พฤษภาคม 2560 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (24 พ.ค. 2560 11:07 น. ผู้ชม : 175)

12345678910...