ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้แทนหน่วยข้าราชการบำนาญอำเภอเมือง เดินทางศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในส่วนผู้แทนหน่วยข้าราชการบำนาญอำเภอเมือง เดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการพบปะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดอื่นๆ ศึกษาวิธีการดำเนินกิจการของสหกรณ์อื่นๆ เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้อย่างเหมาะสม
  (23 มิ.ย. 2559 10:59 น. ผู้ชม : 25)

 • ขอแจ้งแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ทุกท่านเพื่อทราบ
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ทำการกู้หุ้นสะสมของตนเอง หรือ การกู้เงินฝากของตนเองแล้วนำเล่มเงินฝากมาค้ำประกันไว้นั้น หลังจากทำการกู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสมทบจะต้องดำเนินการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้คืนเป็นรายงวดตามสัญญากู้ในทุกๆเดือนด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด หากมิได้ทำการส่งคืนค่างวดรายเดือนดังกล่าวให้ทันในแต่ละเดือนแล้วนั้น สมาชิกสมทบจะไม่สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  (13 มิ.ย. 2559 13:02 น. ผู้ชม : 43)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
  ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีกิจกรรมที่รับผิดชอบ คือ กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 แห่งในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  (13 มิ.ย. 2559 10:49 น. ผู้ชม : 53)

 • ประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯส่วนบำนาญ เขต 1 เพื่อศึกษาดูงาน ประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้จัดการประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯส่วนบำนาญ เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2559 โดยที่ประชุมมีมติให้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 จุดประสงค์ในการศึกษาดูงานนั้น เป็นการพบปะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆของสหกรณ์ แล้วนำกลับมาประยุกต์ให้เหมาะสมเพื่อใช้พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในโอกาสต่อไป
  (23 พ.ค. 2559 10:58 น. ผู้ชม : 94)

 • ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เดือนพฤษภาคม 2559
  *** ประกาศวันหยุดสหกรณ์ เดือน พฤษภาคม 2559 *** สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ปิดทำการ วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2559 ตามประกาศคณะรัฐมนตรี สมาชิกสหกรณ์ สามารถติดต่อขอทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ได้ตามปกติ ในวันจันทร์ ถึง วันพุธที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ได้เต็มวัน (8.30 น. - 16.30 น.) ***จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน***
  (21 เม.ย. 2559 12:04 น. ผู้ชม : 162)

12345678910...