ข่าวประชาสัมพันธ์


 • คณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และ ผู้จัดการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ"
  ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ พุฒตาล ผู้จัดการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ" ที่จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  (26 ม.ค. 2561 11:41 น. ผู้ชม : 341)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก 2561
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำกับดูแลสหกรณ์ในความรับผิดชอบปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม แนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ และ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมประชุม จัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (23 ม.ค. 2561 10:13 น. ผู้ชม : 106)

 • ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "นบครูผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ สุขสดใส ใจผูกพัน"
  ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "นบครูผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ สุขสดใส ใจผูกพัน" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ.2561 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางชมรมครูอาวุโสได้จัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ มีการร้องและเต้นประกอบเพลงและจับรางวัลแจกอย่างสนุกสนาน โดยมีสมาชิกของชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (22 ม.ค. 2561 15:05 น. ผู้ชม : 103)

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีนายสมยศ อู่ทองมาก นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 497 คน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของสมาคมฯให้กับสมาชิกสมาคมฯที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (22 ม.ค. 2561 14:50 น. ผู้ชม : 91)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และดำเนินการเลือกตั้งประธานสหกรณ์ ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมี ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และนายพิพัฒน์ พุฒตาล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้รับทราบ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่ จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 543 คน ในการจัดการประชุมสามัญครั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสหกรณ์ฯให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน และในวันเดียวกันนี้ได้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานสหกรณ์ ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59 โดยประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสหกรณ์ฯ คือ ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
  (22 ม.ค. 2561 14:36 น. ผู้ชม : 60)

 • คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
  วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ , ที่ปรึกษา , ผู้ตรวจสอบกิจการ , เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และตัวแทนสมาชิก จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 58 ประจำปี 2561 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พร้อมฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  (12 ม.ค. 2561 13:50 น. ผู้ชม : 96)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณูโลก จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดด้านใน
  (04 ม.ค. 2561 16:11 น. ผู้ชม : 246)

 • แจ้งกำหนดการ การถอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (เล่มสีเทา)
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งกำหนดการ การให้บริการ "ถอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน จากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (เล่มสีเทา)" ของสมาชิกนั้น จะเริ่มให้บริการถอนเงินได้ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึง 15.30 น. และสหกรณ์ฯ จะเปิดให้บริการแก่สมาชิกในการถอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (เล่มสีเทา) ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง 15.00 น. เท่านั้น **หมายเหตุ** ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ จะเปิดให้บริการในการถอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (เล่มสีเทา) เท่านั้น งดการให้บริการอย่างอื่นทุกประเภท จึงประกาศเพื่อแจ้งให้แก่สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน
  (14 ธ.ค. 2560 11:37 น. ผู้ชม : 663)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59
  ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 แทนผู้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 -24 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลง และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2560 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดด้านใน
  (27 พ.ย. 2560 08:54 น. ผู้ชม : 497)

12345678910...