ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558
  ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558 เข้าประชุม โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
  (25 พ.ย. 2558 10:57 น. ผู้ชม : 47)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2559
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2559 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2559 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 9,836 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 492 คน
  (13 พ.ย. 2558 09:41 น. ผู้ชม : 124)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559
  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 กำหนดให้สถานสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บัดนี้สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,560 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 528 คน
  (05 พ.ย. 2558 13:45 น. ผู้ชม : 203)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่สังกัด สพป.พล.เขต 1,2,3 และ สพม.39
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ดำเนินการออกหนังสือเพื่อสอบทานหุ้นและหนี้ให้แก่สมาชิกฯเพื่อได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยสมาชิกฯที่สังกัด สพป.พล.เขต 1,2,3 และ สพม.39 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ทำการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯที่ท่านสังกัด สมาชิกฯที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ฯ สามารถรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ตู้รับเอกสารประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
  (20 ต.ค. 2558 11:10 น. ผู้ชม : 155)

 • ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558
  คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558 ร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน มีการจับฉลากเพื่อแบ่งสายในแต่ละประเภทกีฬาต่างๆ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558
  (25 ก.ย. 2558 10:14 น. ผู้ชม : 289)

12345678910...