ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีนายสมยศ อู่ทองมาก นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 492 คน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของสมาคมฯให้กับสมาชิกสมาคมฯที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (26 ม.ค. 2560 15:54 น. ผู้ชม : 117)

 • ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "ถวายอาลัย พ่อครู"
  ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "ถวายอาลัย พ่อครู" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2560 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางชมรมครูอาวุโสได้ ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมาชิกของชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (26 ม.ค. 2560 15:02 น. ผู้ชม : 71)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมี นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และนายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้รับทราบ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่ จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 533 คน ในการจัดการประชุมสามัญครั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสหกรณ์ฯให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่สังกัดสถานศึกษาและ หน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (26 ม.ค. 2560 13:50 น. ผู้ชม : 67)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560"
  ด้วยไตรภาคีอันประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ได้จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยปี 2560 และบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 16:00 น. ผู้ชม : 249)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "การทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของทีมงานบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์"
  ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดโครงการสัมมนาหลักสูตร "การทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของทีมงานบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์" เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้พัฒนาตน พัฒนางาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ส่งกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 14:48 น. ผู้ชม : 205)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2559 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 จำนวน 492 คน
  (10 พ.ย. 2559 16:23 น. ผู้ชม : 346)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สส.ชสอ. เพื่อทราบ
  สมาชิกสหกรณ์ฯที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ยกเลิกการหักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และให้สหกรณ์ฯชำระเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวแทนสมาชิกฯโดยการนำเงินค่าสงเคราะห์ดังกล่าวนั้นเพิ่มไปในหนี้สามัญของสมาชิกฯแทน ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯจะต้องกรอกแบบฟอร์มบันทึกพร้อมทั้งต้องให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกคนของสมาชิกฯยินยอมและลงลายชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยสมาชิกฯจะต้องนำเอกสารฉบับนี้มาส่ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่านั้น
  (10 พ.ย. 2559 12:02 น. ผู้ชม : 275)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เข้าศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เดินทางเข้าศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น พบปะพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการงานในส่วนของสมาคมฌาปนกิจที่สหกรณ์ดำเนินการอยู่ และศึกษาวิธีการทำงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้กลับไปปรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสหกรณ์ได้ในลำดับต่อไป เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
  (26 ต.ค. 2559 11:30 น. ผู้ชม : 229)

12345678910...