ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59
  ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 แทนผู้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 -24 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลง และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2560 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดด้านใน
  (27 พ.ย. 2560 08:54 น. ผู้ชม : 253)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรมและร่วมร้องเพลงร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (21 พ.ย. 2560 11:09 น. ผู้ชม : 77)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ (ข.ชสอ.น.) จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมไพลิน จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
  (21 พ.ย. 2560 10:58 น. ผู้ชม : 69)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 108 (12) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ร่วมกับผู้แทนสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดด้านใน
  (15 พ.ย. 2560 17:51 น. ผู้ชม : 452)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 จำนวน 497 คน ดังรายละเอียดด้านใน
  (06 ต.ค. 2560 13:33 น. ผู้ชม : 313)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 256 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กำหนดให้สถานสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 นั้น บัดนี้สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,855 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 543 คน ดังรายละเอียดด้านใน
  (05 ต.ค. 2560 11:41 น. ผู้ชม : 352)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณูโลก จำกัด ได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล)
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล) โดยมีคณะทำงานดำเนินการตรวจประเมินธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ มาทำหน้าที่ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานผลการตรวจประเมินในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมีวัตุถประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และมีการดำเนินงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง
  (29 ก.ย. 2560 09:50 น. ผู้ชม : 162)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2560
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2560 โดยนำคณะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อลงเรือสำราญล่องชมความงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จัดให้ และในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 ก่อนการเดินทางกลับ สมาชิกฯได้แวะเที่ยวชมความงามและสักการะวัดต่างๆตลอดการเดินทาง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 370 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (25 ก.ย. 2560 16:49 น. ผู้ชม : 223)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2560 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุทิตาจิตที่สหกรณ์ฯ จะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุราชการ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (14 ก.ย. 2560 16:20 น. ผู้ชม : 207)

12345678910...