ข่าวประชาสัมพันธ์


 • คำแนะนำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  เนื่องจากสภาพการปัจจุบัน พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลายแห่งกำหนดจำนวนงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกเป็นระยะเวลานาน โดยมิได้คำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ และระบบสหกรณ์ในภาพรวม ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้ทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีการขยายวงเงินกู้ และเพิ่มงวดชำระหนี้ ทำให้เงินไหลกลับเข้าสู่สหกรณ์ช้า เป็นเหตุให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ที่เหมาะสม ดังรายละเอียดด้านใน
  (16 ก.ย. 2559 10:26 น. ผู้ชม : 181)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2559
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2559 โดยนำคณะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อลงเรือสำราญล่องชมความงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จัดให้ และในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 ก่อนการเดินทางกลับ สมาชิกฯได้เข้ากราบสักการะพระแก้วมรกต ในพระบรมมหาราชวัง แวะเที่ยวชมความงามและสักการะวัดต่างๆตลอดการเดินทาง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 410 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (14 ก.ย. 2559 14:01 น. ผู้ชม : 101)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2559 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตที่สหกรณ์ฯจะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุราชการ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (14 ก.ย. 2559 13:21 น. ผู้ชม : 74)

 • ปรับเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนประจำปี
  ในปีการเงิน 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม มีมติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับการจัดเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนประจำปีได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป และในปีต่อไปให้ดำเนินการปรับการจัดเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระดมเงินทุนของสหกรณ์ฯให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
  (07 ก.ย. 2559 13:08 น. ผู้ชม : 319)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก"
  ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และ นายมณี พันธุ์เหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 เข้าร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก" ที่จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่ปรึกษาและแนะนำในการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกและยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อีกทางหนึ่ง ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2559
  (31 ส.ค. 2559 14:38 น. ผู้ชม : 81)

 • ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" ประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" โดยจะมีการจัดอบรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 จึงขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับคัดเลือกอบรมงานวิชาชีพตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ตามสาขางานที่ท่านได้เลือกระบุส่งสหกรณ์ฯไว้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าอบรมได้ตามเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (กรุณาตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล , สังกัดโรงเรียน เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเกียรติบัตร)
  (16 ส.ค. 2559 14:03 น. ผู้ชม : 687)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 13,14 และ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 557 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (15 ส.ค. 2559 14:02 น. ผู้ชม : 104)

 • ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือนั้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยชมรมสหกรณ์ภาคฯได้เชิญสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆที่เป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือเข้าร่วมการประชุม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (15 ส.ค. 2559 12:16 น. ผู้ชม : 57)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียน ปี 2559 ให้กับหน่วยอำเภอบางกระทุ่ม
  ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วยนายมณี พันธ์ุเหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56 หน่วยอำเภอเนินมะปราง และนายวันชัย พินิจ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56 หน่วยอำเภอบางกระทุ่ม เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2559 "บางกระทุ่มสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 7" ให้กับหน่วยอำเภอบางกระทุ่ม เป็นจำนวน 100,000 บาท ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  (04 ส.ค. 2559 10:28 น. ผู้ชม : 85)

 • ขอเชิญโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา”
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการ “ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พรรษา” จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ(ดังรายละเอียดด้านใน) มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยทางสหกรณ์จะจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการงานโครงการให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
  (02 ส.ค. 2559 14:42 น. ผู้ชม : 105)

12345678910...