ข่าวประชาสัมพันธ์


 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เพื่อศึกษาการดำเนินกิจการสหกรณ์ด้านการเงินที่มีการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารกรุงไทย เพื่อมีไว้ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการทำธุรกรรมทางการเงิน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันละกันเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานสหกรณ์ฯต่อไป
  (22 เม.ย. 2557 13:23 น. ผู้ชม : 8)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11”
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11” จำนวน 14 งานวิชาชีพ สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครตามความต้องการของสมาชิกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกฯเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพต่อไป (กรอกใบสมัครพร้อมแนบเงินลงทะเบียนท่านละ 100 บาท พร้อมใบสมัคร โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงินลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกฯเข้ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกฯไม่เข้ารับการอบรม สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินลงทะเบียนให้ ซึ่งการจัดอบรมจะจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557)
  (10 เม.ย. 2557 15:45 น. ผู้ชม : 139)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แจ้งสมาชิกฯทราบ ขอให้ชำระเงินประกัน(สินเชื่อ) ประจำปี 2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แจ้งสมาชิกฯทราบ ขอให้ชำระเงินประกัน(สินเชื่อ) ประจำปี 2557 ตามที่สมาชิกฯได้สมัครเอาประกัน(สินเชื่อ) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สัญญาความคุ้มครองของสมาชิกฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 พร้อมกันทุกท่าน ดังนั้น สมาชิกฯจะต้องมาต่อสัญญาประกันชีวิตในปี พ.ศ.2557 - 2558 โดยมาติดต่อชำระเบี้ยประกัน ตามวงเงินประกันสินเชื่อของแต่ละท่าน ได้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 แต่หากสมาชิกฯท่านใดที่ไม่มาติดต่อชำระเบี้ยประกัน ทางสหกรณ์ฯจะเพิ่มหนี้เงินกู้ในปีที่ครบสัญญาของประกัน เพื่อชำระเบี้ยประกันต่อไป
  (26 มี.ค. 2557 11:01 น. ผู้ชม : 101)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2557 พิจารณาเห็นควรให้ลดอัตราการฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 1,000,000 บาทขึ้นไป ฝากครบ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน มาเป็นฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 100,000 บาทขึ้นไป ฝากครบ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเปิดรับฝากเงินประเภท ออมทรัพย์พิเศษ 84 พรรษา โดยมีระยะเวลารับฝากถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ในอัตราดอกเบี้ยคงเดิม คือ ร้อยละ 3.75 บาท/ปี เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะตลาดการเงินในปัจจุบัน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
  (24 มี.ค. 2557 16:38 น. ผู้ชม : 76)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นชุดเอกสารเงินกู้สามัญในช่วงตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม - 20 มีนาคม พ.ศ.2557 (สิ้นสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 เท่านั้น) สามารถติดต่อรับเงินกู้ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
  (24 มี.ค. 2557 08:52 น. ผู้ชม : 92)

 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ รุ่นที่ 1"
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ รุ่นที่ 1" โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือร่วมเข้ารับการสัมมนาเป็นจำนวนมาก มีเนื่้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 7 ท่าน ร่วมให้ความรู้ และตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของสหกรณ์ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนา จัดขึ้น ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ.2557
  (18 มี.ค. 2557 14:31 น. ผู้ชม : 90)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 2 เดือน มีกิจกรรมการให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย และร่วมออกกำลังการประกอบเพลง ร่วมร้องเพลง บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (18 มี.ค. 2557 11:48 น. ผู้ชม : 86)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นชุดเอกสารเงินกู้สามัญในช่วงตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม - 10 มีนาคม พ.ศ.2557 (สิ้นสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เท่านั้น) สามารถติดต่อรับเงินกู้ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
  (17 มี.ค. 2557 15:14 น. ผู้ชม : 88)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นชุดเอกสารเงินกู้สามัญในช่วงตั้งแต่ วันที่ 16 - 30 มกราคม พ.ศ.2557 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 เท่านั้น) สามารถติดต่อรับเงินกู้ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
  (13 มี.ค. 2557 09:27 น. ผู้ชม : 107)

 • ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดการประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2557
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในนามชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2557 เพื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรึกษาหารือกัน และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหา ในการประชุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อร่วมมือกันนำไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป
  (11 มี.ค. 2557 15:42 น. ผู้ชม : 90)

 • ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องดำเนินการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตสินเชื่อกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีความประสงค์ที่จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับทำประกันชีวิตสินเชื่อกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยวิธีพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงออกประกาศเพื่อแจ้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ทราบโดย กำหนดให้ทุกบริษัทยื่นซองเงื่อนไขและแบบเอาประกันชีวิต รวมทั้งเสนอราคาตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดเปิดซองเพื่อพิจารณาผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงประกาศให้บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สนใจทราบโดยทั่วกัน โดยขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและรับแบบใบเสนอราคาได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5530-3393, 0-5537-7477
  (04 มี.ค. 2557 11:51 น. ผู้ชม : 141)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องกำหนดการปล่อยเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นชุดเอกสารเงินกู้สามัญในช่วงตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 มกราคม พ.ศ.2557 (สิ้นสุด ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 เท่านั้น) สามารถติดต่อรับเงินกู้ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
  (03 มี.ค. 2557 08:57 น. ผู้ชม : 156)

12345678