ข่าวประชาสัมพันธ์


 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก , โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก , โรงเรียนเอกชน และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมีกิจกรรมด้านกีฬาร่วมกัน โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน ณ สนามโรงยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
  (17 ธ.ค. 2557 15:20 น. ผู้ชม : 34)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจก่อนการจัดการแข่งขันกีฬา "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะจัดการแข่งขันกีฬา "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 7 -10 ธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมีกิจกรรมด้านกีฬาร่วมกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงจัดประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกับคณะทำงานและผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภทก่อนการจัดการแข่งขันกีฬา นำโดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน เลขานุการสหกรณ์ฯ และ นายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นผู้ชี้แจงในที่ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557
  (17 ธ.ค. 2557 13:04 น. ผู้ชม : 16)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประจำปีการเงิน 2558
  นายเสกสรรค์ ทองศรี รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เป็นประธานการประชุมสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประจำปีการเงิน 2558 ที่เหลืออีก 3 กลุ่ม ได้แก่ สพป.พล.เขต1 ,เขต 2 และเขต 3 ซึ่งผลการจับสลาก กลุ่มที่ได้สิทธิ์ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คือ สพป.พล.เขต 3 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (28 พ.ย. 2557 16:26 น. ผู้ชม : 136)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 2 เดือน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพจากคุณหมอที่มาให้แนะนำและให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (19 พ.ย. 2557 09:21 น. ผู้ชม : 90)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 9,799 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 490 คน
  (13 พ.ย. 2557 10:45 น. ผู้ชม : 180)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง "บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม"
  ด้วยสหกรณ์อมทรัพย์ไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.ธปท.) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการร่วมกันภายใต้หัวข้อเรื่อง "บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ย. พ.ศ.2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมณี พันธุ์เหล็ก นายบุญเลิศ ยอดจันทร์ นายสมพร จันดาหาร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
  (10 พ.ย. 2557 11:56 น. ผู้ชม : 90)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ / คู่สมรส / บุตร ที่มีอายุ 51 ปี ถึง 60 ปี เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 7 ต.ค.2557 ถึง 27 ก.พ.2558 ติดต่อสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ ณ ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ สสอค. 088-2781644 หรือ นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ในเวลาราชการ
  (07 พ.ย. 2557 14:51 น. ผู้ชม : 128)

 • เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
  เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ซึ่งชมรมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจการสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการให้บริการที่ดี การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างกรอบความคิดใหม่ๆและสร้างเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์
  (17 ต.ค. 2557 10:35 น. ผู้ชม : 150)

12345678910...