ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 492 คน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของสมาคมฯให้กับสมาชิกสมาคมฯที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (26 ม.ค. 2559 14:20 น. ผู้ชม : 78)

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 56 ประชุมครั้งที่ 1/2559
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 56 ประชุมครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 56 เพื่อร่วมบริหารกิจการสหกรณ์ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  (26 ม.ค. 2559 13:57 น. ผู้ชม : 62)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมี ดร.สุรินทร์ แแก้วมณี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และนายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้รับทราบ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่ จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 528 คน ในการจัดการประชุมสามัญครั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสหกรณ์ฯให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่สังกัดสถานศึกษาและ หน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (26 ม.ค. 2559 10:21 น. ผู้ชม : 51)

 • ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "นบครูคราปีใหม่ สุขสดใส ใจผูกพัน"
  ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "นบครูคราปีใหม่ สุขสดใส ใจผูกพัน" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ.2559 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางชมรมครูอาวุโสได้จัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ มีการร้องและเต้นประกอบเพลงและจับรางวัลแจกอย่างสนุกสนาน โดยมีสมาชิกของชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (26 ม.ค. 2559 10:12 น. ผู้ชม : 35)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ดำเนินการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีความประสงค์ที่จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับทำ ประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยวิธีพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงออกประกาศเพื่อแจ้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ทราบโดยกำหนดให้ทุกบริษัทยื่นซองเงื่อนไขและแบบเอาประกันชีวิต รวมทั้งเสนอราคาตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด จึงประกาศให้บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สนใจทราบโดยทั่วกัน โดยขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและ รับแบบใบเสนอราคาได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5530-3393, 0-5537-7477
  (22 ม.ค. 2559 16:45 น. ผู้ชม : 81)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เปิดให้บริการ ฝาก-ถอน และกู้ฉุกเฉินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ฝาก-ถอน และกู้ฉุกเฉินผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สามารถใช้บริการผ่านบัตร ATM ที่เป็นบัญชีเงินเดือนของสมาชิกเอง ในการฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์(เล่มสีเทา)ของสหกรณ์ฯ และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์(เล่มสีเทา)ของสหกรณ์ฯ และกู้ฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสมาชิกสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการใช้งาน ATM ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสหกรณ์ฯได้ดังขั้นตอนด้านใน
  (06 ม.ค. 2559 16:39 น. ผู้ชม : 418)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แจ้งแก่สมาชิกฯ เรื่องการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯเล่มสีเทา
  ขอเรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านทราบ ด้วยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 เห็นชอบให้ทำการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯเล่มสีเทาโดยอัตโนมัติ ท่านสมาชิกที่มีเล่มบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯเล่มสีเทาอยู่แล้วนั้นสหกรณ์ฯจะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเข้าตามปกติ แต่สำหรับท่านสมาชิกที่ไม่มีเล่มบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯเล่มสีเทานั้น ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะบริการเปิดเล่มบัญชีให้ท่านสมาชิกโดยอัตโนมัติเพื่อรอรับการโอนเงินเข้า
  (06 ม.ค. 2559 15:00 น. ผู้ชม : 403)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สส.ชสอ. เพื่อทราบ
  สมาชิกสหกรณ์ฯที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ยกเลิกการหักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และให้สหกรณ์ฯชำระเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าแทนสมาชิกฯโดยการนำเงินค่าสงเคราะห์ดังกล่าวนั้นเพิ่มไปในหนี้สามัญของสมาชิกฯแทน ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯจะต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งต้องให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกคนของสมาชิกฯยินยอมและลงลายชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยสมาชิกฯจะต้องนำเอกสารฉบับนี้มาส่ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 เท่านั้น
  (04 ม.ค. 2559 14:22 น. ผู้ชม : 266)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องของดการใช้งานระบบออนไลน์ของสหกรณ์ฯทางเอทีเอ็มที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านเพื่อทราบ ทางสหกรณ์ฯของดการใช้งานระบบออนไลน์ของสหกรณ์ฯทางเอทีเอ็มที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการใช้งาน ฝาก - ถอนเงินบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ(เล่มสีเทา) หรือการกู้เงินฉุกเฉินผ่านทางบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย สหกรณ์ฯของดใช้งานในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป โดยท่านสมาชิกสหกรณ์ฯสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 จึงขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  (30 ธ.ค. 2558 09:00 น. ผู้ชม : 152)

12345678910...