ข่าวประชาสัมพันธ์


 • แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ทุกท่านเกี่ยวกับการยื่นขอกู้ฉุกเฉิน
  แจ้งสมาชิกฯเกี่ยวกับการยื่นขอกู้ฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้ได้ทุกวัน(ยกเว้นสมาชิกที่เพิ่งกู้สามัญต้องส่งชำระสามัญงวดแรกก่อนถึงจะกู้ฉุกเฉินได้) และ สำหรับสมาชิกที่มีการกู้ฉุกเฉินค้างเก่าอยู่แล้วนั้น การกู้ฉุกเฉินในแต่ละเดือนสมาชิกสามารถกู้ได้ในวันที่รับเงินเดือนของทุกเดือน(ยกเว้นสมาชิกที่เพิ่งกู้สามัญต้องส่งชำระสามัญงวดแรกก่อนถึงจะกู้ฉุกเฉินได้ในวันสิ้นเดือน) จึงขอแจ้งแก่สมาชิกทุกท่านเพื่อทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
  (28 พ.ค. 2558 12:43 น. ผู้ชม : 11)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการขอกู้ฉุกเฉินปลายทาง
  สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่มีความประสงค์จะขอกู้ฉุกเฉินปลายทาง สหกรณ์ฯขอให้ท่านสมาชิกปฏิบัติตามแนวทางที่สหกรณ์กำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 055-301635 กด 103 (ฝ่ายเงินกู้) หรือ 108 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) และ 055-303393 (ฝ่ายธุรการ) ได้ในวันและเวลาทำการ สามารถเปิดดูหลักการปฏิบัติได้จากด้านใน
  (25 พ.ค. 2558 12:54 น. ผู้ชม : 52)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  ขณะนี้มีสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการที่สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อยู่แล้วนั้น ให้สมาชิกพนักงานราชการที่สอบได้ทำการบันทึกโอนเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญได้ เพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์การเป็นสมาชิก ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
  (25 พ.ค. 2558 11:02 น. ผู้ชม : 26)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พบชมรมบำนาญวัดโบสถ์
  นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณูโลก จำกัด ชุดที่ 55 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ พุฒตาล รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมการประชุมพบปะสมาชิกชมรมบำนาญอำเภอวัดโบสถ์ สพป.พล.3 พร้อมชี้แจงการดำเนินงานสหกรณ์ฯ และตอบข้อซักถามแก่สมาชิกฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558
  (27 เม.ย. 2558 14:46 น. ผู้ชม : 129)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศปิดทำการในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เนื่องในวันแรงงาน และขอประกาศเลื่อนการเปิดทำการวันเสาร์แรกของเดือน ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มาเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน คือวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จึงขอแจ้งแก่สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
  (20 เม.ย. 2558 11:54 น. ผู้ชม : 127)

 • การประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ได้มีมติให้เปิดการประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมี การดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือให้รับทราบ ในการจัดการประชุมสามัญและสัมมนาวิชาการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันและสามารถถ่ายทอดข้อมูลของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือได้อย่างถูกต้องโดยทั่วกัน
  (20 เม.ย. 2558 11:13 น. ผู้ชม : 125)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 12”
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2558 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 12” จำนวน 16 งานอาชีพ สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครตามความต้องการของสมาชิกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกฯเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพต่อไป (กรอกใบสมัครพร้อมแนบเงินลงทะเบียนท่านละ 100 บาท พร้อมใบสมัคร โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงินลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกฯเข้ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกฯไม่เข้ารับการอบรม สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินลงทะเบียนให้) ซึ่งการจัดอบรมจะจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณเดือนกันยายน 2558
  (10 เม.ย. 2558 15:14 น. ผู้ชม : 238)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่กรณีพิเศษ
  ด้วยเหตุผลพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 และเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อการพัฒนาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มีมติในที่ประชุมให้เปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่ลาออกไปเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูของธนาคารออมสินนั้น กลับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯได้(โดยมีเงื่อนไข) สหกรณ์ฯเปิดรับเป็นกรณีพิเศษเฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558
  (08 เม.ย. 2558 10:54 น. ผู้ชม : 182)

 • สมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ สมัครเป็นสมาชิก สสอค. ได้แล้ว
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯเข้าเป็นสมาชิกสมาคมได้แล้ว โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088-2781644
  (19 มี.ค. 2558 15:53 น. ผู้ชม : 261)

12345678910...