ข่าวประชาสัมพันธ์


 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอขยายเวลารับซองสอบราคาของครุภัณฑ์
  เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ประกาศเปิดสอบราคาครุภัณฑ์สหกรณ์ฯ ในวัน เวลาราชการ ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2560 ดังกล่าวแล้วนั้น แต่เนื่องมาจากยังไม่มีผู้ขายมายื่นซองสอบราคา ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอขยายวัน เวลาดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 11 - 31 พฤษภาคม 2560 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (24 พ.ค. 2560 11:07 น. ผู้ชม : 87)

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.)
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีนายเฉลิม พุ่มไพจิตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ดำเนินการแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯให้แก่สมาชิกสมาคมฯ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลต่างๆในการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยทั่วกัน โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (30 มี.ค. 2560 10:37 น. ผู้ชม : 215)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 14”
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 14” จำนวน 12 งานอาชีพ สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครตามความต้องการของสมาชิก เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพต่อไป (กรอกใบสมัครพร้อมแนบเงินลงทะเบียนท่านละ 100 บาท พร้อมใบสมัคร โดยสหกรณ์จะคืนเงินลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกเข้ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกไม่เข้ารับการอบรม สหกรณ์จะไม่คืนเงินลงทะเบียนให้) ซึ่งการจัดอบรมจะจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2560
  (29 มี.ค. 2560 08:30 น. ผู้ชม : 628)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อทราบ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกทุกท่านทราบ เนื่องจากในการยื่นกู้เงินสหกรณ์นั้น การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการกู้เงินนั้นต้องได้รับการตรวจสอบเอกสารจากคณะกรรมการ จึงขอแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นกู้เงินสามัญและกู้เงินเพื่อการศึกษาของสมาชิก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดด้านใน
  (25 มี.ค. 2560 11:24 น. ผู้ชม : 555)

 • ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอชี้แจงแก่สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
  กรณีนายฉัตรชัย ทองน้อย หรืนายบอย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ตามที่มีข่าวเสนอออกไปนั้นไม่เป็นความจริง ขอชี้แจงให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบว่าในระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ไม่มีผลกระทบและสหกรณ์ก็ยังไม่ได้เกิดความเสียหาย ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องข้อตกลงกันเองโดยส่วนตัวระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับนายฉัตรชัย ทองน้อย หรือนายบอย จึงขอชี้แจงเพื่อแจ้งให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
  (02 มี.ค. 2560 11:08 น. ผู้ชม : 414)

12345678910...