ข่าวประชาสัมพันธ์


 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและเป็นการสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม
  (24 เม.ย. 2561 13:17 น. ผู้ชม : 10)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับค่าครองชีพของสมาชิกตามสภาวะเศรษฐกิจ จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี “ปรับลดลง” เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยให้มีผลบังคับใช้กับสัญญาเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
  (20 เม.ย. 2561 16:27 น. ผู้ชม : 66)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 15”
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 15” จำนวน 10 งานอาชีพ สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครตามความต้องการของสมาชิก เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพต่อไป (กรอกใบสมัครพร้อมแนบเงินลงทะเบียนท่านละ 100 บาท พร้อมใบสมัคร โดยสหกรณ์จะคืนเงินลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกเข้ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกไม่เข้ารับการอบรม สหกรณ์จะไม่คืนเงินลงทะเบียนให้) ซึ่งการจัดอบรมจะจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนสิงหาคม 2561
  (30 มี.ค. 2561 18:33 น. ผู้ชม : 788)

 • ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)"
  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กฎหมาย ระบบบัญชี การควบคุมภายใน ระเบียบ คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เทคนิคการตรวจสอบกิจการ แนวทางการเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการแบบใหม่ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบกิจการให้กับผู้บริหารนำไปใช้ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ สหกรณ์ฯ
  (29 มี.ค. 2561 11:44 น. ผู้ชม : 89)

12345678910...