ข่าวประชาสัมพันธ์


 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" ประจำปี 2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2557 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557
  (15 ก.ย. 2557 15:24 น. ผู้ชม : 75)

 • แจ้งสถานที่จัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11"
  ในการจัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" มีวิชางานที่จัดอบรมทั้งหมด 13 งาน สหกรณ์ฯขอแจ้งสถานที่ในการอบรมแก่สมาชิกฯ คือจะมีเพียงงานคอมพิวเตอร์ Photoshop สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมและผู้เคยอบรมแล้ว ที่จะจัดทำการอบรมให้แก่สมาชิกฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นอกจากนั้นงานที่เหลือทั้งหมดได้จัดการอบรมวิชาชีพ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งให้แก่สมาชิกฯทุกท่านให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (13 ก.ย. 2557 09:53 น. ผู้ชม : 116)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2557 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตที่สหกรณ์ฯจะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (11 ก.ย. 2557 16:50 น. ผู้ชม : 111)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตยืที่ 23-24 และวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 639 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (27 ส.ค. 2557 14:10 น. ผู้ชม : 98)

 • ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตัดสินร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  (06 ส.ค. 2557 09:28 น. ผู้ชม : 191)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2557 โดยมีผู้แทนสมาชิกฯจำนวน 500 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (06 ส.ค. 2557 09:12 น. ผู้ชม : 159)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กำหนดให้สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปีการเงิน 2557 มีสมาชิกขอรับทุนการศึกษา สำหรับบุตรสมาชิกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ประจำปี 2557 จึงได้ทำการคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งในปี 2557 นี้ มีบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวน 309 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 599,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ละระดับ
  (31 ก.ค. 2557 16:44 น. ผู้ชม : 431)

12345678910...