ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เดือนพฤษภาคม 2559
  *** ประกาศวันหยุดสหกรณ์ เดือน พฤษภาคม 2559 *** สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ปิดทำการ วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2559 ตามประกาศคณะรัฐมนตรี สมาชิกสหกรณ์ สามารถติดต่อขอทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ได้ตามปกติ ในวันจันทร์ ถึง วันพุธที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ได้เต็มวัน (8.30 น. - 16.30 น.) ***จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน***
  (21 เม.ย. 2559 12:04 น. ผู้ชม : 41)

 • บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด เข้าศึกษาการดำเนินกิจการและเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2559 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด เข้าศึกษาการดำเนินกิจการและเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เพื่อขอคำแนะนำในการที่ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด นั้น กำลังจะก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด โดยทางบริษัทนั้นเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ มีระยะเวลาในการก่อตั้งมานาน และมีระบบการจัดการสหกรณ์ที่ครอบคลุม รัดกุม และเป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะศึกษาการดำเนินกิจการสหกรณ์ต่อไป
  (18 เม.ย. 2559 14:57 น. ผู้ชม : 25)

 • ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาอุดมการณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เชิญตัวแทนกลุ่มเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาจากอำเภอต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมวางแผนโครงการพัฒนาอุดมการณ์สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 มีการรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และแจ้งแผนการปฏิบัติงานของสหกรณ์ที่ควรทราบแก่ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในอำเภอต่างๆ
  (31 มี.ค. 2559 11:36 น. ผู้ชม : 75)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 3 เดือน มีกิจกรรมการให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย และร่วมออกกำลังการประกอบเพลง ร่วมร้องเพลงบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (31 มี.ค. 2559 10:48 น. ผู้ชม : 62)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13”
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2559 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13” จำนวน 15 งานอาชีพ สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครตามความต้องการของสมาชิกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกฯเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพต่อไป (กรอกใบสมัครพร้อมแนบเงินลงทะเบียนท่านละ 100 บาท พร้อมใบสมัคร โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงินลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกฯเข้ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกฯไม่เข้ารับการอบรม สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินลงทะเบียนให้) ซึ่งการจัดอบรมจะจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณเดือนกันยายน 2559
  (29 มี.ค. 2559 15:02 น. ผู้ชม : 120)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้ารับประทานโล่รางวัล น.ม.ส. 100 ปี งาน "สหกรณ์แห่งชาติ" และ งาน "100 ปี สหกรณ์วัดจันทร์" (สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย)
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีงาน 100 ปี สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาคุณของพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมกันนี้ได้มีพิธีประทานโล่รางวัล น.ม.ส. 100 ปี ขณะที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล น.ม.ส. พร้อมเกียรติบัตรจากหม่อมเจ้า ภีศเดช องค์ประธานในพิธีประทานรางวัล น.ม.ส. เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี เกียรติยศ ชื่อเสียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่ได้รับ เป็นรางวัลที่มีความหมายอย่างสูงสุดของชาวสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการส่งเสริมกิจการสหกรณ์และขับเคลื่อนงานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
  (04 มี.ค. 2559 11:22 น. ผู้ชม : 146)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมงาน "สหกรณ์แห่งชาติ" และ งาน "100 ปี สหกรณ์วัดจันทร์"
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมงาน "สหกรณ์แห่งชาติ" และ งาน "100 ปี สหกรณ์วัดจันทร์" (สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) ณ สำนักงาน สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยมีพิธีวางพานพุ่มสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (พระโอรสในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ) เป็นองค์ประธาน เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย
  (04 มี.ค. 2559 10:22 น. ผู้ชม : 117)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาสากลและการแข่งขันกีฬามหาสนุก ร่วมกับสหกรณ์อื่นๆทั้งหมดในทุกอำเภอที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพ ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างความสนุกสนานความสามัคคีซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน
  (24 ก.พ. 2559 13:11 น. ผู้ชม : 168)

12345678910...