ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอชี้แจงแก่สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
  กรณีนายฉัตรชัย ทองน้อย หรืนายบอย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ตามที่มีข่าวเสนอออกไปนั้นไม่เป็นความจริง ขอชี้แจงให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบว่าในระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ไม่มีผลกระทบและสหกรณ์ก็ยังไม่ได้เกิดความเสียหาย ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องข้อตกลงกันเองโดยส่วนตัวระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับนายฉัตรชัย ทองน้อย หรือนายบอย จึงขอชี้แจงเพื่อแจ้งให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
  (02 มี.ค. 2560 11:08 น. ผู้ชม : 243)

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีนายสมยศ อู่ทองมาก นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 492 คน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของสมาคมฯให้กับสมาชิกสมาคมฯที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (26 ม.ค. 2560 15:54 น. ผู้ชม : 158)

 • ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "ถวายอาลัย พ่อครู"
  ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "ถวายอาลัย พ่อครู" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2560 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางชมรมครูอาวุโสได้ ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมาชิกของชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (26 ม.ค. 2560 15:02 น. ผู้ชม : 105)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมี นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และนายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้รับทราบ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่ จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 533 คน ในการจัดการประชุมสามัญครั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสหกรณ์ฯให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่สังกัดสถานศึกษาและ หน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (26 ม.ค. 2560 13:50 น. ผู้ชม : 100)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560"
  ด้วยไตรภาคีอันประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ได้จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยปี 2560 และบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 16:00 น. ผู้ชม : 282)

12345678910...