ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 จำนวน 497 คน ดังรายละเอียดด้านใน
  (06 ต.ค. 2560 13:33 น. ผู้ชม : 126)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 256 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กำหนดให้สถานสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 นั้น บัดนี้สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,855 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 543 คน ดังรายละเอียดด้านใน
  (05 ต.ค. 2560 11:41 น. ผู้ชม : 153)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณูโลก จำกัด ได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล)
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล) โดยมีคณะทำงานดำเนินการตรวจประเมินธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ มาทำหน้าที่ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานผลการตรวจประเมินในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมีวัตุถประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และมีการดำเนินงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง
  (29 ก.ย. 2560 09:50 น. ผู้ชม : 66)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2560
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2560 โดยนำคณะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อลงเรือสำราญล่องชมความงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จัดให้ และในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 ก่อนการเดินทางกลับ สมาชิกฯได้แวะเที่ยวชมความงามและสักการะวัดต่างๆตลอดการเดินทาง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 370 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (25 ก.ย. 2560 16:49 น. ผู้ชม : 106)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2560 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุทิตาจิตที่สหกรณ์ฯ จะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุราชการ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (14 ก.ย. 2560 16:20 น. ผู้ชม : 139)

 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 14" ประจำปี 2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2560 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
  (14 ก.ย. 2560 13:57 น. ผู้ชม : 73)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่
  เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และอาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 71 (1) , (10) ข้อ 79 (1) และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อันเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ลาออกและถูกให้ออกซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไปแล้ว สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อมูลด้านใน
  (05 ก.ย. 2560 13:49 น. ผู้ชม : 142)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560
  ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กำหนดให้สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปีได้ตั้งแต่วัน ที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี โดยในปีการเงิน 2560 มีสมาชิกขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ประจำปี 2560 จึงได้ทำการคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งในปี 2560 นี้ มีบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวน 268 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 599,500 บาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ละระดับ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศด้านใน
  (31 ส.ค. 2560 12:01 น. ผู้ชม : 509)

12345678910...