ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558
  คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558 ร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน มีการจับฉลากเพื่อแบ่งสายในแต่ละประเภทกีฬาต่างๆ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558
  (25 ก.ย. 2558 10:14 น. ผู้ชม : 67)

 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 12" ประจำปี 2558
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2558 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนกันยายน พ.ศ.2558
  (14 ก.ย. 2558 14:14 น. ผู้ชม : 177)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2558
  เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ.2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 420 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (07 ก.ย. 2558 14:16 น. ผู้ชม : 205)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2558 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตที่สหกรณ์ฯจะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุราชการ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (07 ก.ย. 2558 11:20 น. ผู้ชม : 159)

 • ประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558
  เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้วทุกประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนประจำปี 2558 โดยสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันได้จากข้อมูลด้านใน
  (24 ส.ค. 2558 11:08 น. ผู้ชม : 245)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 15-16 , 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 547 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (17 ส.ค. 2558 11:25 น. ผู้ชม : 228)

 • แจ้งสถานที่จัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 12" ประจำปี 2558
  ในการจัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 12" ประจำปี 2558 มีวิชางานที่จัดอบรมทั้งหมด 15 งาน สหกรณ์ฯขอแจ้งสถานที่ในการอบรมแก่สมาชิกฯ คือจะมีเพียงงานคอมพิวเตอร์ Powerpoint สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมและผู้เคยอบรมแล้ว ที่จะจัดทำการอบรมให้แก่สมาชิกฯ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นอกจากนั้นงานที่เหลือทั้งหมดได้จัดการอบรมวิชาชีพ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งให้แก่สมาชิกฯทุกท่านให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (11 ส.ค. 2558 09:39 น. ผู้ชม : 392)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 โดยสหกรณ์ฯได้เชิญผู้แทนสมาชิกฯจำนวน 528 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (10 ส.ค. 2558 09:24 น. ผู้ชม : 206)

 • ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความ สามารถของนักเรียน ประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการตัดสินร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การตัดสินการแข่ง ขันทักษะความสามารถของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  (05 ส.ค. 2558 11:31 น. ผู้ชม : 240)

12345678910...