ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประชุมครึ่งปี ชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีการจัดประชุมครึ่งปีชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ที่ล่วงลับไปแล้ว มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย และร่วมออกกำลังการประกอบเพลง ร่วมร้องเพลงบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (15 ก.ค. 2559 14:49 น. ผู้ชม : 44)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง กู้เงินสามัญวงเงินเท่าเดิมและใช้บุคคลค้ำประกันเดิม ไม่ต้องทำสัญญาใหม่ ให้ใช้บันทึกสัญญาต่อท้ายสัญญาเดิมได้
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จึงได้มีมติให้นิติกรของสหกรณ์ ฯ ดำเนินการจัดสัญญาสำหรับสมาชิกที่กู้เงินวงเงินเท่าเดิม และใช้บุคคลค้ำประกันเดิม โดยทำเป็นบันทึกสัญญาต่อท้ายสัญญาเดิมเหมือนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใช้อยู่ แทนการทำสัญญาเงินกู้สามัญใหม่ทุกครั้งที่สมาชิกกู้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์สัญญา และลดภาระการจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกู้ ซึ่งต่อไปหากสมาชิกจะกู้เงินสามัญในวงเงินเท่าเดิมก็สามารถทำเป็นบันทึกสัญญาต่อท้ายสัญญาเดิมได้ โดยต้องบันทึกสัญญาต่อท้ายให้สมาชิกที่ค้ำประกันลงลายมือชื่อรับทราบการขอกู้เงินสามัญวงเงินเท่าเดิมทราบทุกครั้ง และแนบสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกันเหมือนเดิม แต่หากสมาชิกต้องการกู้เงินสามัญในวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ก็ให้ทำสัญญาเงินกู้สามัญใหม่ทั้งชุด และจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
  (07 ก.ค. 2559 10:38 น. ผู้ชม : 103)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกเพื่อทราบ เรื่อง การหักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกกรณีจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
  การจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางไปยังข้าราชการทั่วประเทศ สหกรณ์ ฯ เตรียมการในการจัดเก็บเงินชำระหนี้และเงินอื่น ๆ ณ หน่วยหักเงิน ณ ที่จ่าย โดยต้องกำหนดวันส่งยอดรายการหักเก็บเงินสมาชิกเร็วขึ้น โดยจะทำการทดลองทำรายการจ่ายเงินเดือนแบบคู่ขนานกับแบบเดิมไปตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25559 จึงมีมติให้เปลี่ยนวันออกใบเสร็จชำระหนี้ ซึ่งเดิมสหกรณ์ ฯ จะออกใบเสร็จชำระหนี้ในวันที่ 12 ของทุกเดือน จึงขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน
  (07 ก.ค. 2559 10:33 น. ผู้ชม : 84)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดการประชุมสัมมนาที่ปรึกษา หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่หักเงิน ณ ที่จ่าย
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดการประชุมสัมมนาที่ปรึกษา หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่หักเงิน ณ ที่จ่าย จาก สพป.พล.เขต 1, เขต 2, เขต 3, สพม. เขต 39 พิษณุโลก และหน่วยย่อยอื่น เพื่อประชุมปรึกษากันถึงปัญหาและอุปสรรคในการหักเก็บเงินสมาชิก การแก้ปัญหาการคืนและค้างชำระใบเสร็จของสมาชิก รวมถึงการขอความร่วมมือหักเก็บเงินสมาชิกจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งวางแผนเตรียมการเรื่องการหักเก็บเงินจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมนำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ.2559
  (07 ก.ค. 2559 10:03 น. ผู้ชม : 43)

 • ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  เนื่องจากสหกรณ์ได้กำหนดจัดโครงการเกษียณอายุราชการในวันที่ 8 -9 กันยายน 2559 นี้ และได้ส่งแบบสอบถามพร้อมกำหนดการเดินทางให้สมาชิกเพื่อตอบรับการร่วมงานครั้งนี้ โดยให้สมาชิกส่งกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ด้วยตนเองหรือทางโทรสาร (FAX) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และกำหนดจัดงานรับน้องข้าราชการบำนาญใหม่ในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (30 มิ.ย. 2559 17:11 น. ผู้ชม : 94)

 • ผู้แทนหน่วยข้าราชการบำนาญอำเภอเมือง เดินทางศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในส่วนผู้แทนหน่วยข้าราชการบำนาญอำเภอเมือง เดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการพบปะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดอื่นๆ ศึกษาวิธีการดำเนินกิจการของสหกรณ์อื่นๆ เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้อย่างเหมาะสม
  (23 มิ.ย. 2559 10:59 น. ผู้ชม : 74)

 • ขอแจ้งแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ทุกท่านเพื่อทราบ
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ทำการกู้หุ้นสะสมของตนเอง หรือ การกู้เงินฝากของตนเองแล้วนำเล่มเงินฝากมาค้ำประกันไว้นั้น หลังจากทำการกู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสมทบจะต้องดำเนินการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้คืนเป็นรายงวดตามสัญญากู้ในทุกๆเดือนด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด หากมิได้ทำการส่งคืนค่างวดรายเดือนดังกล่าวให้ทันในแต่ละเดือนแล้วนั้น สมาชิกสมทบจะไม่สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  (13 มิ.ย. 2559 13:02 น. ผู้ชม : 80)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
  ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีกิจกรรมที่รับผิดชอบ คือ กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 แห่งในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  (13 มิ.ย. 2559 10:49 น. ผู้ชม : 92)

12345678910...