ข่าวประชาสัมพันธ์


 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก"
  ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และ นายมณี พันธุ์เหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 เข้าร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก" ที่จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่ปรึกษาและแนะนำในการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกและยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อีกทางหนึ่ง ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2559
  (31 ส.ค. 2559 14:38 น. ผู้ชม : 10)

 • ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" ประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" โดยจะมีการจัดอบรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 จึงขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับคัดเลือกอบรมงานวิชาชีพตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ตามสาขางานที่ท่านได้เลือกระบุส่งสหกรณ์ฯไว้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าอบรมได้ตามเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (กรุณาตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล , สังกัดโรงเรียน เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเกียรติบัตร)
  (16 ส.ค. 2559 14:03 น. ผู้ชม : 399)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 13,14 และ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 557 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (15 ส.ค. 2559 14:02 น. ผู้ชม : 67)

 • ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือนั้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยชมรมสหกรณ์ภาคฯได้เชิญสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆที่เป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือเข้าร่วมการประชุม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (15 ส.ค. 2559 12:16 น. ผู้ชม : 31)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียน ปี 2559 ให้กับหน่วยอำเภอบางกระทุ่ม
  ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วยนายมณี พันธ์ุเหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56 หน่วยอำเภอเนินมะปราง และนายวันชัย พินิจ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56 หน่วยอำเภอบางกระทุ่ม เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2559 "บางกระทุ่มสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 7" ให้กับหน่วยอำเภอบางกระทุ่ม เป็นจำนวน 100,000 บาท ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  (04 ส.ค. 2559 10:28 น. ผู้ชม : 60)

 • ขอเชิญโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา”
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการ “ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พรรษา” จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ(ดังรายละเอียดด้านใน) มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยทางสหกรณ์จะจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการงานโครงการให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
  (02 ส.ค. 2559 14:42 น. ผู้ชม : 72)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559
  ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กำหนดให้สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปีได้ตั้งแต่วัน ที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปีการเงิน 2559 มีสมาชิกขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ประจำปี 2559 จึงได้ทำการคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งในปี 2559 นี้ มีบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวน 308 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 599,600 บาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ละระดับ
  (29 ก.ค. 2559 11:09 น. ผู้ชม : 347)

 • ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการตัดสินร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณโลก จำกัด
  (28 ก.ค. 2559 15:56 น. ผู้ชม : 88)

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน นำนักศึกษา สาขาการบัญชี พร้อมกับบุคลากรของสถาบัน จำนวย 134 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยเห็นว่าสหกรณ์ฯนั้นเป็นสถาบันทางการเงินที่เป็นต้นแบบที่จะให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี การบริหารการจัดการด้านสาขาการบัญชี เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
  (28 ก.ค. 2559 15:45 น. ผู้ชม : 39)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2559 โดยสหกรณ์ฯได้เชิญผู้แทนสมาชิกฯจำนวน 528 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (28 ก.ค. 2559 14:40 น. ผู้ชม : 58)

12345678910...