ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯส่วนบำนาญ เขต 1 เพื่อศึกษาดูงาน ประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้จัดการประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯส่วนบำนาญ เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2559 โดยที่ประชุมมีมติให้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 จุดประสงค์ในการศึกษาดูงานนั้น เป็นการพบปะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆของสหกรณ์ แล้วนำกลับมาประยุกต์ให้เหมาะสมเพื่อใช้พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในโอกาสต่อไป
  (23 พ.ค. 2559 10:58 น. ผู้ชม : 34)

 • ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เดือนพฤษภาคม 2559
  *** ประกาศวันหยุดสหกรณ์ เดือน พฤษภาคม 2559 *** สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ปิดทำการ วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2559 ตามประกาศคณะรัฐมนตรี สมาชิกสหกรณ์ สามารถติดต่อขอทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ได้ตามปกติ ในวันจันทร์ ถึง วันพุธที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ได้เต็มวัน (8.30 น. - 16.30 น.) ***จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน***
  (21 เม.ย. 2559 12:04 น. ผู้ชม : 122)

 • บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด เข้าศึกษาการดำเนินกิจการและเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2559 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด เข้าศึกษาการดำเนินกิจการและเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เพื่อขอคำแนะนำในการที่ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด นั้น กำลังจะก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด โดยทางบริษัทนั้นเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ มีระยะเวลาในการก่อตั้งมานาน และมีระบบการจัดการสหกรณ์ที่ครอบคลุม รัดกุม และเป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะศึกษาการดำเนินกิจการสหกรณ์ต่อไป
  (18 เม.ย. 2559 14:57 น. ผู้ชม : 83)

 • ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาอุดมการณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เชิญตัวแทนกลุ่มเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาจากอำเภอต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมวางแผนโครงการพัฒนาอุดมการณ์สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 มีการรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และแจ้งแผนการปฏิบัติงานของสหกรณ์ที่ควรทราบแก่ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในอำเภอต่างๆ
  (31 มี.ค. 2559 11:36 น. ผู้ชม : 134)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 3 เดือน มีกิจกรรมการให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย และร่วมออกกำลังการประกอบเพลง ร่วมร้องเพลงบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (31 มี.ค. 2559 10:48 น. ผู้ชม : 122)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13”
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2559 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13” จำนวน 15 งานอาชีพ สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครตามความต้องการของสมาชิกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกฯเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพต่อไป (กรอกใบสมัครพร้อมแนบเงินลงทะเบียนท่านละ 100 บาท พร้อมใบสมัคร โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงินลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกฯเข้ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกฯไม่เข้ารับการอบรม สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินลงทะเบียนให้) ซึ่งการจัดอบรมจะจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณเดือนกันยายน 2559
  (29 มี.ค. 2559 15:02 น. ผู้ชม : 217)

12345678910...