ข่าวประชาสัมพันธ์


 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์"
  ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) มีนโยบายในการพบคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 17 สหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯพร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถนำความรู้ต่างๆมาปฏิบัติในการพัฒนาองค์กรได้ในลำดับต่อไป โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (20 ก.ค. 2558 10:40 น. ผู้ชม : 62)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด รับมอบโล่ที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯในการรับมอบโล่ที่ระลึกจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ฯ เนื่องด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงาน " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 " ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในการจัดกิจกรรมต่างๆในงานอย่างดียิ่ง
  (22 มิ.ย. 2558 15:01 น. ผู้ชม : 159)

 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯมอบโล่ที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นายมณี พันธุ์เหล็ก กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯในการรับมอบโล่ที่ระลึกจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกให้ผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยงานจัด ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
  (22 มิ.ย. 2558 12:05 น. ผู้ชม : 146)

 • ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สาขาอำเภอนครไทย
  นายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาอำเภอนครไทย พร้อมพบปะพูดคุยกับสมาชิก และตรวจสอบดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อให้การดำเนินกิจการสหกรณ์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558
  (19 มิ.ย. 2558 12:12 น. ผู้ชม : 161)

 • ประชุมรอบครึ่งปี ชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีการจัดประชุมรอบครึ่งปี ชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประจำปี 2558 เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ แถลงผลการดำเนินการของชมรมครูอาวุโส ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ร่วมทำบุญถวายภัตราหารแด่พระภิกษุเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ล่วงลับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (16 มิ.ย. 2558 15:14 น. ผู้ชม : 176)

 • แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ทุกท่านเกี่ยวกับการยื่นขอกู้ฉุกเฉิน
  แจ้งสมาชิกฯเกี่ยวกับการยื่นขอกู้ฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้ได้ทุกวัน(ยกเว้นสมาชิกที่เพิ่งกู้สามัญต้องส่งชำระสามัญงวดแรกก่อนถึงจะกู้ฉุกเฉินได้) และ สำหรับสมาชิกที่มีการกู้ฉุกเฉินค้างเก่าอยู่แล้วนั้น การกู้ฉุกเฉินในแต่ละเดือนสมาชิกสามารถกู้ได้ในวันที่รับเงินเดือนของทุกเดือน(ยกเว้นสมาชิกที่เพิ่งกู้สามัญต้องส่งชำระสามัญงวดแรกก่อนถึงจะกู้ฉุกเฉินได้ในวันสิ้นเดือน) จึงขอแจ้งแก่สมาชิกทุกท่านเพื่อทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
  (28 พ.ค. 2558 12:43 น. ผู้ชม : 258)

12345678910...