ข่าวประชาสัมพันธ์


 • เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
  เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ซึ่งชมรมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจการสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการให้บริการที่ดี การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างกรอบความคิดใหม่ๆและสร้างเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์
  (17 ต.ค. 2557 10:35 น. ผู้ชม : 49)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2557
  เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ.2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 323 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (29 ก.ย. 2557 14:57 น. ผู้ชม : 337)

 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" ประจำปี 2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2557 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557
  (15 ก.ย. 2557 15:24 น. ผู้ชม : 179)

 • แจ้งสถานที่จัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11"
  ในการจัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" มีวิชางานที่จัดอบรมทั้งหมด 13 งาน สหกรณ์ฯขอแจ้งสถานที่ในการอบรมแก่สมาชิกฯ คือจะมีเพียงงานคอมพิวเตอร์ Photoshop สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมและผู้เคยอบรมแล้ว ที่จะจัดทำการอบรมให้แก่สมาชิกฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นอกจากนั้นงานที่เหลือทั้งหมดได้จัดการอบรมวิชาชีพ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งให้แก่สมาชิกฯทุกท่านให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (13 ก.ย. 2557 09:53 น. ผู้ชม : 193)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2557 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตที่สหกรณ์ฯจะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (11 ก.ย. 2557 16:50 น. ผู้ชม : 190)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตยืที่ 23-24 และวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 639 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (27 ส.ค. 2557 14:10 น. ผู้ชม : 156)

12345678910...