ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558
  เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้วทุกประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนประจำปี 2558 โดยสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันได้จากข้อมูลด้านใน
  (24 ส.ค. 2558 11:08 น. ผู้ชม : 114)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 15-16 , 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 547 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (17 ส.ค. 2558 11:25 น. ผู้ชม : 128)

 • แจ้งสถานที่จัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 12" ประจำปี 2558
  ในการจัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 12" ประจำปี 2558 มีวิชางานที่จัดอบรมทั้งหมด 15 งาน สหกรณ์ฯขอแจ้งสถานที่ในการอบรมแก่สมาชิกฯ คือจะมีเพียงงานคอมพิวเตอร์ Powerpoint สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมและผู้เคยอบรมแล้ว ที่จะจัดทำการอบรมให้แก่สมาชิกฯ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นอกจากนั้นงานที่เหลือทั้งหมดได้จัดการอบรมวิชาชีพ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งให้แก่สมาชิกฯทุกท่านให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (11 ส.ค. 2558 09:39 น. ผู้ชม : 246)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 โดยสหกรณ์ฯได้เชิญผู้แทนสมาชิกฯจำนวน 528 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (10 ส.ค. 2558 09:24 น. ผู้ชม : 108)

 • ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความ สามารถของนักเรียน ประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการตัดสินร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การตัดสินการแข่ง ขันทักษะความสามารถของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  (05 ส.ค. 2558 11:31 น. ผู้ชม : 153)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปีการศึกษา 2558
  ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กำหนดให้สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปีได้ตั้งแต่วัน ที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปีการเงิน 2558 มีสมาชิกขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ประจำปี 2558 จึงได้ทำการคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งในปี 2558 นี้ มีบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวน 306 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 599,500 บาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ละระดับ
  (03 ส.ค. 2558 14:13 น. ผู้ชม : 385)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์"
  ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) มีนโยบายในการพบคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 17 สหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯพร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถนำความรู้ต่างๆมาปฏิบัติในการพัฒนาองค์กรได้ในลำดับต่อไป โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (20 ก.ค. 2558 10:40 น. ผู้ชม : 146)

12345678910...