ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 2 เดือน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพจากคุณหมอที่มาให้แนะนำและให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (19 พ.ย. 2557 09:21 น. ผู้ชม : 32)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 9,799 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 490 คน
  (13 พ.ย. 2557 10:45 น. ผู้ชม : 98)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง "บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม"
  ด้วยสหกรณ์อมทรัพย์ไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.ธปท.) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการร่วมกันภายใต้หัวข้อเรื่อง "บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ย. พ.ศ.2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมณี พันธุ์เหล็ก นายบุญเลิศ ยอดจันทร์ นายสมพร จันดาหาร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
  (10 พ.ย. 2557 11:56 น. ผู้ชม : 46)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ / คู่สมรส / บุตร ที่มีอายุ 51 ปี ถึง 60 ปี เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 7 ต.ค.2557 ถึง 27 ก.พ.2558 ติดต่อสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ ณ ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ สสอค. 088-2781644 หรือ นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ในเวลาราชการ
  (07 พ.ย. 2557 14:51 น. ผู้ชม : 78)

 • เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
  เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ซึ่งชมรมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจการสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการให้บริการที่ดี การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างกรอบความคิดใหม่ๆและสร้างเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์
  (17 ต.ค. 2557 10:35 น. ผู้ชม : 111)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2557
  เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ.2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 323 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (29 ก.ย. 2557 14:57 น. ผู้ชม : 414)

 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" ประจำปี 2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2557 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557
  (15 ก.ย. 2557 15:24 น. ผู้ชม : 235)

12345678910...