ข่าวประชาสัมพันธ์


 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬากองบิน 46 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาสากลและการแข่งขันกีฬามหาสนุก ร่วมกับสหกรณ์อื่นๆทั้งหมดในทุกอำเภอที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพ ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างความสนุกสนานความสามัคคีซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน
  (02 มี.ค. 2558 14:42 น. ผู้ชม : 14)

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 55 ประชุมครั้งที่ 1/2558
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 55 ประชุมครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี เป็นประธานในการประชุมทั้งสิ้น 9 ระเบียบวาระ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 55 เพื่อร่วมบริหารกิจการสหกรณ์ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  (29 ม.ค. 2558 15:52 น. ผู้ชม : 173)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา "นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือ"
  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 55 พร้อมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา "นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือ" และรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการจัดทำนวัตกรรมและวิธีการสร้างนวัตกรรม โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2557
  (29 ม.ค. 2558 15:34 น. ผู้ชม : 100)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ โดยจัดขึ้นเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบถึงภารกิจของ ชสอ. รับทราบปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงบริการให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากที่สุด โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558
  (29 ม.ค. 2558 15:12 น. ผู้ชม : 77)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และนายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้รับทราบ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่ จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 528 คน ในการจัดการประชุมสามัญครั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสหกรณ์ฯให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่สังกัดสถานศึกษาและ หน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (29 ม.ค. 2558 14:49 น. ผู้ชม : 83)

 • ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เชิดชูครู สุดบูชา แสนเริงร่าคราปีใหม่"
  ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เชิดชูครู สุดบูชา แสนเริงร่าคราปีใหม่" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ.2558 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางชมรมครูอาวุโสได้จัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ มีการร้องและเต้นประกอบเพลงและจับรางวัลแจกอย่างสนุกสนาน โดยมีสมาชิกของชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (20 ม.ค. 2558 16:20 น. ผู้ชม : 119)

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยมีนายสมยศ อู่ทองมาก อุปนายก คนที่1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 490 คน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของสมาคมฯให้กับสมาชิกสมาคมฯที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (20 ม.ค. 2558 13:10 น. ผู้ชม : 141)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อทราบ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกฯ เรื่อง การใช้บริการรับฝาก-ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ(เล่มสีเทา)ผ่านทางบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยนั้น สามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงินที่มีอยู่ ถอนได้ 5 ครั้ง/วัน โดยจะคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี 100 บาท และขอแจ้งแก่สมาชิกฯในสังกัด สพป.พล.1,2,3 และ สพม.39 ทุกท่าน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะบริการเชื่อมต่อระบบให้โดยอัตโนมัติในการใช้บริการฝาก-ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ(เล่มสีเทา)ผ่านบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
  (16 ม.ค. 2558 12:52 น. ผู้ชม : 237)

12345678910...