ข่าวประชาสัมพันธ์


 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560"
  ด้วยไตรภาคีอันประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ได้จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยปี 2560 และบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 16:00 น. ผู้ชม : 207)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "การทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของทีมงานบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์"
  ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดโครงการสัมมนาหลักสูตร "การทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของทีมงานบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์" เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้พัฒนาตน พัฒนางาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ส่งกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  (15 พ.ย. 2559 14:48 น. ผู้ชม : 163)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2559 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2560 จำนวน 492 คน
  (10 พ.ย. 2559 16:23 น. ผู้ชม : 305)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สส.ชสอ. เพื่อทราบ
  สมาชิกสหกรณ์ฯที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ยกเลิกการหักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และให้สหกรณ์ฯชำระเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวแทนสมาชิกฯโดยการนำเงินค่าสงเคราะห์ดังกล่าวนั้นเพิ่มไปในหนี้สามัญของสมาชิกฯแทน ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯจะต้องกรอกแบบฟอร์มบันทึกพร้อมทั้งต้องให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกคนของสมาชิกฯยินยอมและลงลายชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยสมาชิกฯจะต้องนำเอกสารฉบับนี้มาส่ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่านั้น
  (10 พ.ย. 2559 12:02 น. ผู้ชม : 236)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เข้าศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เดินทางเข้าศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น พบปะพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการงานในส่วนของสมาคมฌาปนกิจที่สหกรณ์ดำเนินการอยู่ และศึกษาวิธีการทำงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้กลับไปปรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสหกรณ์ได้ในลำดับต่อไป เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
  (26 ต.ค. 2559 11:30 น. ผู้ชม : 167)

 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" ประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2559 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนกันยายน พ.ศ.2559
  (19 ต.ค. 2559 11:03 น. ผู้ชม : 171)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กำหนดให้สถานสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บัดนี้สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,657 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 533 คน
  (03 ต.ค. 2559 13:54 น. ผู้ชม : 423)

 • คำแนะนำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  เนื่องจากสภาพการปัจจุบัน พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลายแห่งกำหนดจำนวนงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกเป็นระยะเวลานาน โดยมิได้คำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ และระบบสหกรณ์ในภาพรวม ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้ทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีการขยายวงเงินกู้ และเพิ่มงวดชำระหนี้ ทำให้เงินไหลกลับเข้าสู่สหกรณ์ช้า เป็นเหตุให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ที่เหมาะสม ดังรายละเอียดด้านใน
  (16 ก.ย. 2559 10:26 น. ผู้ชม : 442)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2559
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2559 โดยนำคณะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อลงเรือสำราญล่องชมความงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จัดให้ และในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 ก่อนการเดินทางกลับ สมาชิกฯได้เข้ากราบสักการะพระแก้วมรกต ในพระบรมมหาราชวัง แวะเที่ยวชมความงามและสักการะวัดต่างๆตลอดการเดินทาง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 410 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (14 ก.ย. 2559 14:01 น. ผู้ชม : 344)

12345678910...