เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงินสามัญ


เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงินสามัญ

 

1. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง ( ล่าสุด) 1  เดือน

 

2. สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ค้ำประกันได้ 7 คน

 

3. เงินเดือนหลังจากหักเงินทุกประเภทไม่ต่ำกว่า  20 %

 

4. คำขอกู้ และสัญญาการกู้เงินทุกประเภท ต้องมีพยานเซ็นรับรองให้ครบถ้วน

( โดยพยานตามตำแหน่ง กรรมการสหกรณ์  หรือ ผอ.เขต, รอง ผอ.เขต หรือ ผอ.โรงเรียนที่สมาชิกสังกัดอยู่ )

 

5. เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ทุกประเภท

                - สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน  ของผู้กู้+คู่สมรส ,ผู้ค้ำ+คู่สมรส

                - สำเนาบัตรของผู้กู้ และ ผู้ค้ำ  ต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นประกอบการกู้

                - สมาชิกที่โสด ( ไม่มีคู่สมรส ) ต้องมีพยานเซ็นรับรอง  (  พยานตามที่ระบุในข้อ 4 )

                - ผู้กู้ + คู่สมรส , ผู้ค้ำ + คู่สมรส ที่ใช้คนละนามสกุลต้องแนบใบทะเบียนสมรสประกอบการกู้

                - สมาชิกที่คู่สมรส เสียชีวิต หรือหย่าร้าง ต้องแนบใบมรณะบัตรของคู่สมรส หรือ ใบทะเบียนการหย่า แนบประกอบการกู้ทุกครั้ง